کادر آموزشی و علمی  
متن را وارد نمایید
     
  اخبار/مقالات  
کلاس موضوعی زیست شناسی
تدریس بخش قلب در کلاس درس موضوعی زیست شناسی.شرکت دانش آموزان پایه ی دوم در کلاس موضوعی درس زیست شناسی .در این جلسه ساختار قلب به کمک پاور پوینت واستفاده از مولا ژ قلب و نمایش انیمیشن توضیح داده شد.