اخبار/مقالات  
تغذیه_دوران_امتحانات

تغذیه دانش آموزان در فصل امتحانات
بسیاری از دانش آموزان روزهای پیش از امتحان را تا حد امکان به مطالعه می پردازند و تصور می کنند که غذا و استراحت مانع مطالعه می شود، در صورتی که با تغذیه صحیح می توان بازده فکری را افزایش داد. به کارگیری نکات و توصیه های زیر توان شما را برای یادگیری بهتر و موفقیت در امتحانات افزایش می دهد

روش تدریس فعال فرد به فرد
روش تدریس فعال فرد به فرد
در این روش ابتدا بچه ها به گروه های مختلف تقسیم شده و به هر یک از اعضای گروه شماره ای اختصاص داده می شود. سپس درس مورد نظر به چند قسمت تقسیم و هر شماره در گروه قسمت مورد نظر خود را مطالعه می کند. بعد از آن همه شماره های مشابه مثلا همه شماره های 1 که قسمت اول درس را خوانده اند دور هم نشسته و رفع اشکال میکنند و بعد از زمان مشخص مجددا به گروه خود باز گشته و هر نفر قسمت خود را در گروه تدریس می کند در انتها دانش آموزان هر گروه برگه ای از نتایج خود تحویل دبیر داده و از آنها آزمونک گرفته می شود. در این روش تک تک دانش آموزآن نقش تدریس را به عهده می گیرند و این از. مزیت های تدریس به این روش است .

روشهای مطالعه