خانم عابدی  
متن را وارد نمایید
     
  خانم مریم امیری  
پست الکترونیک MA-AMIRI.TCH95@YAHOO.COM
سوابق تحصیلی
لیسانس زبان انگلیسی
فوق لیسانس مدیریت آموزشی
سوابق کاری
20سال دبیری
تالیفات و سابق پژوهشی
مقاله "بررسی ارتباط کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی دبیران" و acceptآن با درجه علمی - ترویجی
روزهای حضور
شنبه / دوشنبه/ چهارشنبه