چگونگي انتخاب اعضا و تشكيل انجمن اوليا و مربيان  

چگونگي انتخاب اعضا و تشكيل انجمن اوليا و مربيان

  • براي برگزاري انتخابات، حضور حداقل نيمي از اولياي دانش آموزان ضروري است، در اين صورت از ميان حاضران عده اي كه حائز شرايط عضويت باشند، بر طبق مواد بعدي با اكثريت آراي شركت كنندگان به عنوان نمايندگان اولياي دانش آموزان در انجمن مدرسه انتخاب مي شوند.

تبصره: در صورتي كه شمار شركت كنندگان به حد نصاب نرسد، مدير مدرسه موظف است كه حداكثر ظرف دو هفته، دعوت عمومي را تجديد كند و انتخابات را با حضور عده حاضر انجام دهد.

  • عده اولياي منتخب براي عضويت در انجمن مدرسه بر مبناي زير تعيين مي شود:

در مدارسي كه عده دانش آموزان آنها كم تر از 300 نفر باشد، عده اولياي منتخب جمعاً هفت نفر خواهد بود كه چهار نفر اول، عضو اصلي و 3 نفر بقيه، عضو علي البدل هستند.

در مدارسي كه عده دانش آموزان آنها بيش از 300 نفر باشد، به ازاي هر 100 نفر دانش آموز اضافي، يك نفر از اوليا بر تعداد اعضاي اصلي اضافه مي شود ولي عده اعضاي علي البدل همچنان 3 نفر خواهد بود.

تبصره: مدارسي كه بيش از 900 نفر دانش آموز دارند، حداكثر اعضاي اصلي منتخب هريك از آن مدارس، 10 نفر خواهد بود.

  • مدت زمان كار انجمن اوليا و مربيان هر مدرسه، يك سال تحصيلي است و در مهرماه هرسال انتخابات بايـد تجـديـد شـود. اعضاي انجمـن سال گـذشته در صـورت برخورداري از شرايط انتخاب، مي توانند خود را براي عضويت در انجمن نامزد كنند و بار ديگر انتخاب شوند.

     
  شرح وظايف انجمن هاي اولياء و مربيان واحد آموزشي  

تأمين مشاركت فكري، فرهنگي، عاطفي و آموزشي اوليا و تقويت هماهنگي و همسويي تربيتي و آموزشي خانه و مدرسه؛

2.      برنامه ريزي و تشكيل جلسات عمومي اولياي دانش آموزان؛

3.      برنامه ريزي و تصميم گيري جهت تشكيل جلسات آموزش خانواده؛

4.      همكاري و مشاركت با شوراي معلمان در برگزاري كلاس هاي فوق برنامه؛

5.      مشاركت در اجراي برنامه هاي كارآموزي هنرجويان در هنرستان ها؛

6.   همكاري و مشاركت با مدير مدرسه در اجراي فعاليت هاي پرورشي، برگزاري اردوهاي دانش آموزان و بازديد از مراكز علمي، آموزشي و فرهنگي؛

7.   همكاري و مشاركت درباره چگونگي قدرداني از كاركنان، اوليا و دانش آموزان و اعضاء شوراهاي مدرسه با رعايت ضوابط و مقررات مربوط؛

8.   جلب همكاري اولياي دانش آموزان جهت مشاركت و كمك به ارتقاي كيفيت فعاليت هاي مربوط و ارائه پيشنهادهاي لازم به مدير مدرسه؛

9.   تلاش و همكاري براي جلب مشاركت اولياي دانش آموزان، صاحب حرَف، افراد خيّر و مؤسسات خيريه در تأمين امكانات مورد نياز و بهبود اداره امور مدرسه؛

10.  نظارت بر چگونگي اخذ كمك هاي مردمي با رعايت قوانين و مقررات مربوط؛

11.  تشكيل شوراي مالي مدرسه با عضويت مدير مدرسه، رئيس انجمن و نماينده شوراي معلمان در اولين جلسه انجمن؛

12. نظارت بر نحوه هزينه وجوه حاصل از كمك هاي مردمي، خدمات فوق برنامه، سرانه دانش آموزان و كمك هاي شوراهاي آموزش و پروش از طريق شوراي مالي، و مطابقت موارد هزينه با برنامه هاي مصوب شوراي مدرسه؛

13.  بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به سرويس رفت و آمد دانش آموزان؛

14.  انتخاب نماينده براي شركت در شوراي مدرسه؛

15.  انجام اموري كه براساس بخشنامه هاي انجمن مركزي اوليا و مربيان به عهده انجمن مدرسه محول مي گردد.

     
  اعضای انجمن  

1. مدير مدرسه

2. يكي از معاونان به انتخاب مدير

3. نماينده شوراي معلمان

4. معاون پرورشي يا يكي از مربيان امور تربيتي ـ در صورت نبودن مربي، يكي از معلمان آگاه به مسائل تربيتي به انتخاب مدير

5. منتخبين اولياي دانش آموزان

تبصره 1 ـ تعداد اولياي دانش آموزان و نحوه انتخاب آنان جهت عضويت در انجمن و چگونگي و زمان تشكيل جلسات، برابر آئين نامه انجمن مركزي اوليا و مربيان خواهد بود.

تبصره 2 ـ در صورت لزوم، مدير مدرسه مي تواند از نماينده شوراي دانش آموزان، و بر حسب مورد از افراد ذيربط و صاحب نظر براي شركت در جلسات انجمن دعوت كند.

     
  شرايط عضويت اوليا در انجمن اوليا و مربيان مدرسه  

     داوطلب عضويت در انجمن مدرسه بايد واجد شرايط زير باشد:

الف ـ به نظام جمهوري اسلامي ايران، قانون اساسي و ولايت فقيه اعتقاد داشته باشد.

ب ـ داراي اوقات فراغت و توانايي كافي براي انجام وظايف محول شده باشد.

ج ـ پدر يا مادر دانش آموز در همان مدرسه باشد.

د ـ نسبت به مسائل آموزشي و تربيتي علاقه مند و آگاه، و حتي المقدور از سواد خواندن و نوشتن برخوردار باشد.

تبصره 1 ـ  شرايط فوق با اظهار داوطلب و تأييد مدير مدرسه پذيرفته مي شود و چنانچه در طول مدت عضويت، خلاف آنها مشاهده شود پس از تأييد شوراي انجمن اوليا و مربيان آموزش و پرورش محل، شخص فاقد شرايط با ابلاغ رئيس سازمان استان از عضويت انجمن بركنار خواهد شد.

تبصره 2 ـ  صدور احكام بركناري اعضاي انجمن اوليا و مربيان، منحصراً از اختيارات رئيس سازمان استان و رئيس شوراي انجمن استان و يا دفتر مركزي انجمن اوليا و مربيان كشور است.

 

  •        مصوبات انجمن با رأي اكثريت اعضاي اصلي حاضر در جلسه، معتبر و قابل اجراست.

  •    اعضاي انجمن در اولين جلسه خود ضمن بررسي و قرائت دقيق آئين نامه، از بين اولياي منتخب، افراد زير را بر مي گزينند:

الف) رئيس انجمن            ب) نايب رئيس انجمن            ج) منشي و رابط انجمن