خانم شهین دخت شهریاری  
پست الکترونیک  
سوابق تحصیلی
لیسانس دبیری زبان و ادبیات فارسی
 
سوابق کاری
21سال
   
تالیفات و سابق پژوهشی
درآمدی بر تاریخ ادبیات
زندگی نامه نظامی گنجوی
تقوا از دیدگاه قرآن مجید
روزهای حضور
یکشنبه/سه شنبه/چهارشنبه